Twoje koszyki:
 

Regulamin

Zasady korzystania z systemu eHurt na www.sklep.bieganscy.pl
System eHurtPPHU Biegańscy Spółka Jawna jako sprzedawca udostępnia swoim Partnerom Handlowym internetowy system zamówień www.sklep.bieganscy.pl. System ten pozwala na przeglądanie kartotek produktów w magazynie sprzedawcy. Na bazie tych produktów Partner Handlowy ma możliwość samodzielnego budowania zamówień oraz składania zamówień. System eHurt pozwala także śledzić stan zobowiązań w stosunku do sprzedawcy


PPHU Biegańscy Spółka Jawna zobowiązuje się w szczególności do:1. Przyjmowania zamówień, kompletacji dostaw oraz dostarczania zamówionych produktów, zgodnie z harmonogramem dostaw lub ustalonym terminem.


Partner Handlowy zobowiązany jest w szczególności do:1. Odbioru zamówionych produktów,
2. Użytkowania systemu eHurt bez narażania sprzedawcy na jakiekolwiek straty lub zagrożenia.
3. Terminowego dokonywania płatności za odebrane produkty,
4. Przestrzegania tajemnicy Handlowej sprzedawcy.


Zamówienia. Dostawa.1. Partner Handlowy obowiązany jest składać zamówienia na produkty z oferty sprzedawcy najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedzającego dostawę.
2. W przypadku dostaw na życzenie klienta, czyli bez wykorzystania tras transportowych stałych, będzie pobierana opłata zryczałtowana wg stawek wykorzystywanego przewoźnika.
3. Zamówienia winny być składane w następującej postaci:
a. Poprzez wybranie produktów w Internetowym Systemie Zamówień oraz wysłaniem koszyka do realizacji.
b. Pisemnie, w postaci faksu lub listem e-mail.
4. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy dostawy produktów, jeżeli:
a. uzna, że Partner Handlowy nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązania zapłaty za towar, wyczerpał limit kredytowy lub jest zgłoszony do systemów blokowania sprzedaży terminowej.
b. zamówione produkty wymagają specjalnej obsługi logistycznej związanej z dodatkowym kosztem ponoszonym przez Partnera handlowego.

W wyżej wymienionych przypadkach Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Partnera Handlowego o odmowie realizacji zamówienia lub poczynić dodatkowe ustalenia.

5. Zwrot towaru bez dodatkowych kosztów może mieć miejsce tylko w przypadku towarów magazynowych. Zwrot towaru zamówionego specjalnie dla Partnera Handlowego podlegają każdorazowo uzgodnieniom i w zasadniczej mierze zależą od gotowości producenta do akceptacji zwrotu towaru.
6. Wszelkie korekty czy odwołania dotyczące błędnie zamówionego towaru w systemie internetowym eHurt muszą być zgłaszane niezwłocznie do Handlowca droga telefoniczną lub e-mail w celu korekty/wykasowania towarów w systemie sprzedaży. Brak natychmiastowego powiadomienia Handlowca w w/w przypadkach prowadzić będzie do dostarczenia towaru. Jeśli zaistnieje konieczność zwrotu towaru, koszt zwrotu zostanie pobrany od Partnera Handlowego.


Cena. Płatność ceny1. Szczegółowe warunki handlowe są wpisane do sytemu sprzedaży sprzedawcy.
2. Ceny podane są w złotych polskich i są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT).
3. Strony dopuszczają przedstawienie oferty w innych walutach niż złoty polski jako osobnej oferty.
4. Za dzień płatności Strony uważać będą dzień wpłynięcia należnej kwoty na rachunek sprzedawcy.
5. Partner Handlowy obowiązany jest do zapłaty kwoty wynikającej z faktury zakupu towaru. W przypadku kwestionowania wysokości należnych kwot wynikających z faktur, Partner Handlowy obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym sprzedającego przedstawiając stosowne wyliczenie.
6. W razie opóźnień w płatności kwot wynikających z wystawionych faktur, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania wszelkich dostaw ze skutkiem natychmiastowym, aż do dnia zapłaty przez Partnera Handlowego całości kwot wynikających z faktur.
7. Partner Handlowy zobowiązuje się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach.
8. Strony zgodnie postanawiają, iż z uwagi na ciągły charakter sprzedaży Sprzedawca może wystawiać faktury zbiorcze z kilku zamówień lub faktury okresowe za sprzedaż w danym miesiącu w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego za towary sprzedane w tym miesiącu.


Polityka prywatności1. Niniejszy dokument stanowi Politykę ochrony danych osobowych obowiązującą w PPHU Biegańscy Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, która jest również administratorem danych osobowych
2. PPHU Biegańscy Spółka jawna jako administrator danych osobowych w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób, które wyraziły zgodę na ich przetwarzanie. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni je przed dostępem osób niepowołanych. Sprzedawca zapewnia wszystkim osobom, które udostępniły swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych, w szczególności prawo dobrowolności podawania danych, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Uprawnienia te mogą być wykonywane m.in. poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych, w tym za pośrednictwem adresu e-mail: info@bieganscy.pl
3. Sprzedawca wykorzystuje przekazane mu dane osobowe tylko w celach, na które dana osoba wyraziła zgodę. W celu korzystania ze sklepów internetowych prowadzonych przez sprzedawcę koniecznym jest udostępnienie tylko takich danych osobowych, które są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży towarów i prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Dane osobowe klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
5. Każda osoba, dla której zostało zrejestrowane konto w danym sklepie internetowym może w każdym czasie zażądać usunięcia jej konta.
6. Każda osoba, która przekazała sprzedawcy swoje dane osobowe może w dowolnym czasie cofnąć zgodę na ich przetwarzanie poprzez powiadomienie Administratora danych osobowych.
7. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: PPHU Biegańscy Spółka Jawna ul.1-go Maja 107 41-706 Ruda Śląska lub na adres mailowy: info@bieganscy.pl

Korzystanie z systemu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Regulamin zaakceptowany dnia: 2015.01.05